Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22431

21.02.2018

24.10.2019

ex offo výmaz

V konaní 43PExre/11/2018 bolo dňa 26.09.2019 vydané uznesenie č.k. 43PExre/11/2018 - 540, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora JHS, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 382 094. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
21.02.2018 - 24.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
17.05.2018 26.09.2019 01.10.2019 43PExre/11/2018

História dokumentov

Dátum
20.02.2018

27.03.2023

28.03.2023